Login lub mail:
Hasło:
Załóż konto     Przypomnij hasło
Looking for sex videos? We recommends download polish porn from Fuckup XXX.

REGULAMIN

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu WyslijTo.pl. Określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu.

2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu WyslijTo.pl.
 2. WyslijTo.pl - serwis internetowy działający w domenie WyslijTo.pl, którego właścicielem jest Firma.
 3. Firma - firma będąca właścicielem i operatorem serwisu WyslijTo.pl - GO IT sp. z o.o..
 4. Użytkownik - osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z możliwości oferowanych przez serwis WyslijTo.pl, identyfikowany poprzez adres IP komputera, z którego łączy się do serwisu WyslijTo.pl.
 5. Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem WyslijTo.pl, o ile treść nie stanowi inaczej.
 6. Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie WyslijTo.pl, identyfikowane przez unikalny, wybrany przez użytkownika login i hasło, bedące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu WyslijTo.pl.
 7. Obsługa serwisu - osoby pracujące dla serwisu WyslijTo.pl lub działające na podstawie upoważnienia Firmy.

3. Zasady ogólne

 1. Serwis Użytkownikom przechowywanie i przesyłaniu plików poprzez funkcjonalności udostępniane przez Serwis.
 2. Serwis nie gwarantuje ciągłości działania usługi i nie odpowiada za szkody wyrządzone w czasie prac serwisowych, niedostepności, wyłączenia lub innych zdarzeń administracyjnych czy tecznicznych.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dostarczane usługi.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności Serwisu oraz do zmiany zasad świadczenia usług, w szczególności zaprzestania działalności. W wyniku takich działań Użytkownikowi nie przysługują prawa do żadnych zadośćuczynienia i roszczeń względem Firmy.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Zabronione są wszelkie działania mogące negatywnie wpłynąć na wizerunek Serwisu lub Firmy.

4. Oświadczenia Użytkownika

 1. Użytkownik oświadcza, że jest osoba pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego, w szczególności dokonuje czynności poprzez pełnomocnika.
 2. Użytkownik oświadcza , że posiada wyłączne prawo dysponowania adresem e-mail, który wprowadza w formularzach internetowych Serwisu lub działa na podstawie pełnomocnictwa.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Firmę, jej partnerów i podmioty współpracujące poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w trakcie korzystania z usług Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać wszelkie pytania i problemy poprzez adres e-mail info@wyslijto.pl.
 5. Użytkownik akceptuje utrzymywanie wszelkiej komunikacji z Serwisem poprzez wymianę wszystkich wiadomości elektronicznych powszechnie dostępną drogą poczty elektronicznej. Użytkownikownikowi przysługuje prawo do żądania otrzymania wiadomości inną drogą, w tym poprzez pocztę tradycyjną, po pokryciu przez Użytkownika kosztów obsługi takiego procesowania wiadomości, w szczególności kosztów przygotowania i pakowania listu, kosztów transportu oraz kosztów obsługi administracyjnej.
 6. Użytkownik wgrywając plik na serwer Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pliku i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i majątkowych.
 7. W przypadku gdyby Firmie zostały postawione jakiekolwiek zarzuty prawne dotyczące treści, formy lub praw dotyczących plików wgranych przez Użytkownika, Użytkownik zwolni Firmę z jakiejkolwiek odpowiedzialności, prawnej i finansowej, oraz poniesie związane z powyższym koszty.

5. Konto Użytkownika

 1. Użytkownik Serwisu może posiadać indywidualne Konto użytkownika identyfikowane poprzez unikalny login lub adres email.
 2. Login lub email przypisany do konta nie mogą byćż zmienione.
 3. Konto utworzone w Serwisie jest tworzone na czas nieograniczony. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych, czyli takich, które nie są wykorzystywane przez dłuższy czas, lub wykazujących cechy działania niezgodnego z ideą Serwisu.
 4. Komunikacja z Użytkownikiem odbywa się poprzez adres e-mail identyfikujący konto.
 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej, lub oprogramowanie serwera pocztowego uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.
 6. Konto założone przez Użytkownika może zostać usunięte na wniosek Użytkownika po skutecznym poinformowaniu obsługi Serwisu na adres info@wyslijto.pl.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do publikowania w ramach swojego konta informacji prawdziwych i dotyczących jego osoby lub osób trzecich, których zgodę na takie działania posiada. Zabronione jest tworzenie kont i publikowanie informacji w imieniu osób trzecich bez posiadania stosownego pełnomocnictwa.
 9. Użytkownik ma prawo przechowywania i przesyłania plików, do których posiada prawa. Zabronione jest przechowywania lub przesyłanie plików należących osób trzecich, zawierających jakiekolwiek formy przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne, oraz prawa autorskie.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich, a w szczególności do nie przechowywania lub przesyłania za pośrednictwem Serwisu plików lub treści, których nie jest pełnoprawnym właścicielem lub nie posiada prawa do swobodnego dysponowania. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia plików lub treści łamiących prawa autorskie lub prawa pokrewne, na wniosek właściciela tych praw, bez informowania o tym fakcie Użytkownika.
 11. W przypadku odwołania czy braku akceptacji jakiegokolwiek z warunków korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownik usunie swoje dane z Serwisu i skutecznie poinformuje o tym fakcie obsługę Serwisu.
 12. Informacje podawane przez Użytkownika w ramach jego konta są informacjami jawnymi. Informacje te są publikowane w sieci Internet w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Serwis i Użytkownik wyraża zgodę na taką publikację. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz dla wyszukiwarek internetowych.
 13. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie.
 14. Zabrania się udostępniania Konta osobom trzecim.

6. Korzystanie z serwisu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania plików bez podania przyczyny, w szczególności plików naruszających niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zabrania się jakichkolwiek prób wpłynięcia na stabilność działania serwisu.
 3. Zabrania się jakichkolwiek działań o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.
 4. Zabrania się jakichkolwiek działań łamiące autorskie prawa majątkowe.
 5. Zabrania się publikowania informacji nieprawdziwych w ramach Kont Użytkowników.
 6. Zabrania się publikowania informacji dotyczących osób trzecich bez posiadani upoważnienia tych osób.
 7. Zabrania się wgrywania do Serwisu lub korzystania z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) mogących oddziaływać na funcjonowanie Serwisu lub jego Użytkowników.
 8. Zabrania się używania usług Serwisu w celach komercyjnych wykraczających poza normalne wykorzystywanie zgodne z ideą Serwisu.
 9. Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie sieci teleinformatycznych, w szczególności działanie Serwisu.
 10. Zabronione jest przechowywanie lub publikowanie treści niezgodnych w polskim prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.
 11. Użytkownik zrzeka się wszelkich majątkowych praw autorskich do treści prezentowanych w ramach Serwisu i wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie tych treści poprzez Serwis. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem Firmy z tytułu nieodpłatnego wykorzystania i prezentacji treści wprowadzonych przez Użytkownika w ramach jego Konta.

7. Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwisu powstałe nie z jego winy. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za czasowe wyłączenie prezentacji informacji zawartych na Kontach Użytkowników.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz pliki prezentowane w ramach Kont Użytkowników. Osobą odpowiedzialną za takie treści jest Użytkownik, który wgrał takie treści lub pliki do Serwisu.
 3. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia i straty powstałe w wyniku uruchomienia plików ściągniętych z serwerów Serwisu. Osobą odpowiedzialną za problemy wynikające z wykonania plików zamieszczonych na serwerze Serwisu jest Użytkownik wgrywający plik na serwery Serwisu.
 4. Serwis nie odpowiada za zawartość plik ściąganych z serwerów Serwisu. Osobą odpowiedzialną za zawartość plików jest Użytkownik wgrywający plik na serwery Serwisu.
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu działa na własne ryzyko. W szczególności Firma nie odpowiada za ujawnienie informacji niejawnych przesyłanych lub prezentowanych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treści lub pliki, które przesyła (prezentuje za pomocą Serwisu).
 7. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie wiązać Firmy w żadne spory o charakterze prawnym i finansowym, w których Firma nie jest stroną.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania Serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.
 9. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do poprawności funkcjonowania serwisu.
 10. Firma zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej prowadzących postępowanie przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

8. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis i usunięcie Konta Użytkownika.
 2. Wygaśnięcie lub nieważność poszczególnych punktów Regulaminu nie ma powoduje wygaśnięcia lub nieważności pozostałych punktów Regulaminu.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Firmą, a Użytkownikiem lub innym podmiotem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Korzystanie z serwisu WyslijTo.pl oznacza akcetację jego Regulaminu.


X

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w polityce prywatności.